Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Kromě toho se bude podílet na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

Poradenští pracovníci školy

 1. Vedoucí a koordinátor ŠPP
  Mgr. Martina Šubčíková – zástupkyně ředitele (, 582 302 543)
 2. Výchovní poradci
  Mgr. Martina Malečková – výchovný poradce pro gymnázium (, 582 302 549)
  Mgr. Štěpánka Švorčíková – výchovný poradce pro ZŠ (, 582 302 549)
 3. Metodici prevence
  Mgr. Jaroslav Hádr – metodik pro gymnázium (, 582 302 545)
  Mgr. Pavla Urbášková – metodik pro ZŠ (, 582 302 545)
 4. Školní psycholog
  Mgr. František Zakopal (, 733 161 615)
  – úterý a středa 8.30–15.30 přítomen ve 3. podlaží, kabinet č. 305
 5. Školní kaplan
  ThLic. Ladislav Banďouch SDB (, 582 302 541)

Konzultaci je vhodné doladit po e-mailové nebo telefonické domluvě.

Pracovníci ŠPP jsou přímo podřízeni řediteli školy.

Strategický cíl pracoviště

Vytvořit funkční komunikační systém odborné podpory, který bude zabezpečovat nezbytné podmínky pro zajištění růstu kvality školy.

Koncepční cíle

 1. Zabezpečovat realizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) v souladu s jeho koncepčními a strategickými cíli na všech úrovních.
 2. S využitím metod odborné podpory vytvořit pedagogickým pracovníkům prostor pro zajištění jejich „profesionálního bezpečí“, které je nutnou podmínkou pro uspokojení potřeb profesní, osobnostní a sociální jistoty.
 3. S využitím metod zaměřených na pozitivní komunikaci vytvořit ve škole atmosféru, ve které se žáci budou chtít učit a učitelé budou chtít učit. Za těchto podmínek se žáci naučí učit a myslet tak, aby byli schopni aktivně řešit problémy a pružně se přizpůsobovat neustále se měnící realitě.
 4. Vytvořit otevřený prostor pro komunikaci a spolupráci mezi školou a veřejností, mezi učiteli a rodiči. Společné zaměření se na individuální schopnosti a potřeby dítěte je podstatou bezpečného prostředí pro jeho optimální rozvoj a zároveň základním pilířem primární prevence negativních jevů.
© 2006–2020 CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz | prohlášení o přístupnosti
toplist