Spolupráce školy s rodiči

Spolupráce s rodiči

Jednotné působení rodiny a školy založené společných životních hodnotách a postojích je základem úspěšného výchovného systému.

Pro úspěšnou spolupráci mezi rodinou a školou jsou na škole ustanoveny tyto instituce:

 1. Školská rada
 2. Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Školská rada při CMG

je tříčlenná a tvoří ji zástupce rodičů a zletilých žáků, zástupce pedagogického sboru školy a zástupce zřizovatele. Jejím posláním je podílet se na správě školy.

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Cílem spolku je spolupracovat se školou na realizaci cílů školy, podporovat studenty ze sociálně slabých rodin a mimořádně nadané studenty, podílet se na organizačním a finančním zajištění mimoškolních a volnočasových aktivit studentů školy. Spolek vytváří zpětnou vazbu od rodičů k vedení školy a tím se bezprostředně podílí na vytváření dlouhodobé i krátkodobé koncepce školy a na řízení školy. Jejím členem se může stát každý zákonný zástupce studentů, zletilý student i dospělý člověk, který se chce aktivně podílet na činnosti školy. V čele spolku stojí předseda, který svolává zasedání rady spolku. Rada zasedá osmkrát ročně, každé třída má v radě dva své zástupce. Členem rady je i zástupce zřizovatele, zástupce zaměstnanců školy a ředitel školy.

Další formy spolupráce s rodiči:

 1. Třídní rodičovské schůzky – 2x ročně
 2. Mimořádná třídní schůzka s rodiči studentů prvního ročníku (září)
 3. Setkání s rodiči přijatých studentů po přijímacím řízení (květen)
 4. Cílená neformální setkání:
  1. Adventní zastavení s občerstvením
  2. Zahradní slavnost s občerstvením
  3. 4x ročně vernisáže výstav s občerstvením
© 2006–2020 CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz | prohlášení o přístupnosti
toplist